2019. március 20, szerda   Klaudia

Szenvedélybetegek nappali ellátása

Feltöltve: 2013. Június 26. 11:53:08

II.        A RÉV Szolgálat célja, feladata 

Hivatalos ügyek intézésének segítése

A kliens szenvedélybetegségbeli problémái mellett meglevő egyéb ügyeiben:

 1. Szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyekben
 2. Alapvető személyazonosításhoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzésének, igénylésének a kliens állapotához igazodó mértékű segítése, például: interneten sorszám-kérés, űrlapkitöltés, kísérés.

Szabadidős programok szervezése

A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve állítjuk össze a felkínálandó programokat, illetve lehetőség szerint bevonjuk őket a szervezésbe. A programok elsődleges célja a kliens számára „üres idő”-ként megélt időtartam strukturálása. További lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére; az olvasás (könyv, újság, napi-, heti lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, rádiózás, zenehallgatás, tévénézés.

Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése

A szociális és az egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítése:

 1. Információnyújtást az intézmény létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről,
 2. Tájékoztatás esetleg szükséges vizsgálatok végzésének helyeiről,
 3. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése,
 4. Kapcsolattartás kezelőorvossal.

Munkavégzés lehetőségének szervezése

Álláskeresés támogatása, kliensek motiválása a Munkaügyi Központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Jelenleg folyamatban van a RÉV Szolgálat Foglalkoztatási Információs Pontként való működtetésének beindítása.

Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

A klienskör igényei, és a települési ellátórendszer nyújtotta szolgáltatások figyelembevételével alakítjuk egyénre szabottan a szociális, mentálhigiénés, stb. ellátások körét. A szenvedélybetegek nappali ellátásában fontos célkitűzés, hogy az ellátást igénybe vevők képessé váljanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.

Eszközei:

 1. Korrekt tájékoztatás, ismeretek nyújtása,
 2. szemlélet és attitűdváltoztatás az elért társadalmi réteg körében,
 3. felvilágosítás, veszélyeztetettséget felderítő tevékenység,
 4. propagandaanyagok, kiadványok készítése, támogató beszélgetések,
 5. ügyintézések.

Az életvitelt, életvezetést segítő módszerek formái:

1.      Egyéni esetkezelés, konzultáció, segítő beszélgetés,

2.      Családkonzultáció,

3.      Orvosi konzultáció,

4.      Pszichológiai tanácsadás,

5.      Pasztorál – konzultáció.

Speciális önszerveződő csoportok támogatása

Az intézmény klienskörét is fogadó, a szenvedélybetegség leküzdésére, az absztinencia megtartására szerveződő A.A., N.A., továbbá a szenvedélybetegek hozzátartozóinak önsegítő csoportjának az Al-Anon működésének támogatása:

 1. Minden héten hétfőn 17. 30 –tól 18. 30-ig A.A. és Al-Anon ülés a csoport- és a drop in szobában, valamint minden héten kedden 17. 30 –tól 18. 30-ig A.A. ülés a csoportszobában,
 2. Infrastruktúra biztosítása a csoporttal kötött írásbeli megállapodás szerint,
 3. Kliensek motiválása csoportalkalmakon való részvételre.

Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítás, kardinális szükségletek kielégítése

 • Ruházat mosása, szárítása,
 • Személyi tisztálkodás, zuhanyzás feltételeinek biztosítása,
 • A Szent Erzsébet Karitász Alapítvány Karitász csoportjával történő szoros együttműködés révén lehetőség van élelmiszer-, ruha adománnyal, valamint rendkívüli élethelyzetben az életvitelhez kapcsolódó kiadások hozzájárulásával támogatást nyújtani.

1.         A Nappali ellátás programja

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, drog-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik nappali, pszichoszociális ellátását végzi.

Célunk: A szenvedélybetegek, valamint közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása. A szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése (ártalomcsökkentés), a változás elindítása és segítése. Az életmód, életvitel váltásának ösztönzése, az utógondozás, illetve a visszaesés megelőzése.

Jellemzői:

 • anonimitás biztosítása, a kliens kérése esetén;
 • a jelentkezés önkéntes;
 • a terápiás folyamat célja az absztinencia elérése, de a folyamatban való részvételnek nem feltétele;
 • nem az egészségügy keretein belül, de vele szorosan együttműködve fejti ki tevékenységét;
 • a kliens állapotához és helyzetéhez igazítja a viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek elindíthatják a változást;
 • az ellátásban való részvételhez nem szükséges a vallási elkötelezettség;
 • a segítségnyújtási formák minél könnyebb hozzáférhetőségét jelenti (beutaló, TB kártya, személyi igazolvány nem szükséges);
 • a professzionális segítők mellett épít az önkéntesek, és a leállt szerhasználók tevékenységére is;

A pszichoszociális ellátás fogalma

Komplex segítői tevékenység, mely a rendszerszemlélet elméleti alapjaira épülve arra irányul, hogy az egyének, a családok, a csoportok és a társadalom részéről rendelkezésre álló lehetőségeket úgy mozgósítsuk, hogy a személy magatartásában és helyzetében kedvező változásokat érjünk el oly módon, hogy az ember saját normáin és céljain belül, valamint társadalmi lehetőségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen és lássa el családi és társadalmi feladatait.

Célja: ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, az életvitel, magatartás, a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása, az erőforrások feltárása.

Jellemzői:

 • a pszichoszociális munka, a megelőző munkát és a kezelést az egyén, a családok és a csoportok szemszögéből nézve foglalja magába (rendszerszemléletű);
 • több személy bevonásával működik az érintett környezetéből;
 • problémaorientált szemlélet;
 • nyíltság;
 • központban áll a jelen és jövő;
 • multidiszciplináris team; 

A Rév szolgálat alapfeladatai 

Szolgálatunk a prevenció mindhárom színterén jelen van.

 1. Segítségnyújtás telefonon (információk, tanácsadás, krízisintervenció).
 2. Krízisintervenció, krízistámogatás.
 3. Szociális munka (segítőbeszélgetés, egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka).
 4. Családkonzultáció.
 5. Pszichológiai tanácsadás.
 6. Orvosi konzultáció.
 7. Pasztorál- konzultáció.
 8. Utógondozás.
 9. Csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és terápiás csoportok).
 10. Szociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés.
 11. Önkéntes segítők alkalmazása.
 12. Kihelyezett tanácsadás.
 13. Drogprevenciós képzés pedagógusok és más segítő foglalkozásúak számára.
 14. Drogprevenciós csoportfoglalkozások (diákok, szülők, és egyéb csoportok, közösségek részére).
 15. Konzultációs lehetőség biztosítása társszakmák képviselőinek (esetmegbeszélő team).
 16. Hálózati munka (a sikeres ellátás feltétele az önkormányzattal, egészségügyi, szociális és civilszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, és együttműködés);

Kiegészítő feladatok

 • A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban való aktív részvétel.
 • Képzés, továbbképzés.
 • Felmérések, elemzések, javaslatok készítése; a szenvedélybetegek szociális és mentálhigiénés állapotának felmérése és a körükben tapasztalható szociális feszültségek okainak feltárása.

A RÉV Szolgálat értékei

 • Biztosítja az anonimitást,
 • A kliens megvallhatja hitét,
 • Az ellátás ingyenes,
 • Nem feltétel az absztinencia,
 • Orvosi beutaló, TB kártya, személyi igazolvány nem szükséges,
 • A részvétel önkéntes,
 • A család, és a környezet erőforrásaira épít (rendszerszemléletű),
 • Multidiszciplináris team-ben dolgozik,
 • Önkénteseket alkalmaz,
 • Tevékenységét különböző csoportok működésével (alkoholbetegek önsegítő csoportja, börtön csoport, állami gondozottak csoportja, hozzátartozói csoport) valósítja meg,
 • Képzéseket szervez pedagógusoknak, kortárs-segítőknek, kiadványokat készít, valamint gyakorlati terephelyként működik a helyi szociális munkás képzésben,
 • Szorosan együttműködik más segítő intézményekkel, jelentős feladatot lát el a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban.

Térítés: a RÉV Szolgálat minden alapszolgáltatása ingyenes. 
Virtuális séta »
 
Látogatók száma
összes:684 085
napi:524
online:5
Utolsó módosítás
2019.03.20. 10:02
 
Hol is vagyunk? »